Müşteri Aydınlatma Metni
Müşteri Aydınlatma Metni
Teşhis hizmetlerine hızlı bir şekilde ulaşın.

Müşteri Aydınlatma Metni

1.      Sözleşmenin Konusu ve Tarafları

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) göre Kolsara Bilişim Teknolojileri A.Ş.(“Şirket” olarak anılacaktır.) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı 10uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür. Şirket işbu aydınlatma metni ile bu yükümlülüğünü yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

Şirket olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle Şirket’in ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinizin Kanuna uygun olarak şeffaf şekilde işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluk ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

İlgili Kişi: Şirket ile sözleşmesel iş ilişkileri kapsamında kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler (Ürün veya Hizmet Alan Kişi).

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu Şirket’tir.

2.       Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

      Kişisel verileriniz Kolsara Bilişim Teknolojileri A.Ş. tarafından,

·       Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

·       Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

·       Firma / Ürün/ Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

·       Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

·       Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

·       Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

·       Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

·       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

·       Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,

·       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

·       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·       Anayasa/Kanun/KHK/Tüzük/Yönetmeliklerde belirlenmiş olan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

·       Güvenlik operasyonlarını, kazaları veya tıbbi-sigorta amaçlı diğer benzer olayları yönetmek

amaçlarıyla Kanunun 5. ve 6.  Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

Müşteri ilişkileri kapsamında işlenen İlgili Kişi verileri;

Kişisel ve İletişim Bilgileri   : Adı soyadı, T.C. kimlik no (isteğe bağlı), teslimat adres bilgileri, cep telefonu ve e-posta adresi bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri            : Fatura, sipariş/talep bilgisi, alınan hizmet/ürün bilgisi

Görsel Veri                                : Sağlık verisi ve/veya kimlik bilgisi içeren fotoğraf, herhangi bir formatta (pdf, jpeg vb.) doküman

Finansal Veri                             : Kredi kartı, banka kartı bilgileri, banka hesap bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri        : İnternet sitesi giriş-çıkış bilgileri, IP adresi, Kurum internetini kullananların ilgili kanuna uygun internet logları

Çalışılan Kurum Bilgileri           : İlgili Kişi’nin anlaşmalı olduğu Özel Sağlık Sigortası/Anlaşmalı kurum bilgileri ve/veya İlgili Kişi’nin bizzat çalıştığı kurum  bilgisi

Kimlik Bilgileri                          : İlgili Kişi’nin paylaşması halinde nüfusa kayıt olduğu yer, cilt no, aile sıra no, kütük no, medeni durumu, cinsiyeti, uyruk

Özel Nitelikli Kişisel Veri          : İlgili Kişi’nin paylaşması halinde sağlık verileri

Pazarlama Bilgileri                : Çerez kayıtları, memnuniyet anketi

Fiziksel Mekân Güvenliği     : Müşterilerin giriş -çıkış kayıt bilgileri ile alınan görüntü kayıtları

3.      Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

Müşterilerin kişisel verileri, Kanunun 8. ve 9. Maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; sözleşmenin ifası kapsamında ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuat gereğince yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla hissedarlarla, tedarikçilerle, hizmet alınan özel hukuk kişileriyle, finans kuruluşlarıyla, size bu hizmeti sunabilmemiz için yurt içindeki hizmetlerinden faydalanılan bilgi teknoloji, yazılım, lojistik/dağıtım firması gibi hizmet sağlayıcılara, yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan firmalarla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda, talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarına sadece kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimiz dışında kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

4.      Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanızın sağlanması amacıyla Şirketin internet sitesi ve sosyal medya hesapları, e-posta, telefon, çağrı/iletişim merkezi gibi kanallardan ve mağazalarımız, Şirket lokasyonumuz ile ürün veya hizmetlerimize ilişkin kullanılan matbu form kanallarından sözleşme ilişkisi kurulması sırasında otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü, fiziksel ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kanunun 5. Maddesinde yer alan hüküm uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez. Kanun istisna olarak açık rıza aranmayacak halleri belirtmiştir. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması durumlarında açık rıza aranmaksızın kişisel veriler Şirket tarafından işlenebilecektir. Aksi durumlarda kişisel verileriniz açık rıza alınarak işlenebilecektir.

 5.      Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanunun 14. Maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kuruluna doğrudan şikâyette bulunulamaz. Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak;

1.      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

4.      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

5.      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

6.      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

6.      Veri Sorumlusun Başvuru

Kanunun 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde Şirketin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini yapabilmesi için kimliğinizi doğrulayan bilgilerle / belgelerle (T.C. Kimlik Numarası, adres, cep telefonu vb.) birlikte www.kolsara.com adresindeki İletişim  Formunu doldurarak

-       Yazılı olarak iadeli taahhütlü posta ile Şehit Muhtar Mah. Mis Sok. No:24 İç Kapı No: 8 Beyoğlu/İstanbul adresine,

-       Tarafımıza daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden [email protected] mail adresi adresine elektronik olarak iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Şirket’e ilettiğiniz kimliğinizi doğrulayıcı nitelikteki bilgi veya belgelerde özel nitelikli verilere (kan grubu, din bilgisi vb.) yer verilmemesi gerekmektedir.

Şirket tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikası’na www.kolsara.com adresinden ulaşabilirsiniz. Şirket, işbu metni yürürlükteki resmi mevzuatta veya veri koruma süreçlerinde yapabileceği uygulamaya yönelik yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleme hakkını saklı tutar.

İşbu websitesini kullanıp üyelik/kullanım sözleşmemizi onayladığınız takdirde “Kolsara”nın kişiye özel pazarlama faaliyetleri kapsamında açık bir onay vermiş olursunuz. Onayınız doğrultusunda “Kolsara”nın işbu kişiye özel hizmet ve pazarlama yöntemlerini kabul etmiş olursunuz. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, “Kolsara" tarafından vermekte olduğumuz hizmetler kapsamında, www.kolsara.com web sitesi üzerinden temin edilen bilgileriniz doğrultusunda, onay vermeniz halinde herhangi bir iletişim aracı kullanarak (SMS, e-posta, telefon, faks, çağrı merkezi, v.b. gibi) tarafınıza her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafınızla iletişime geçilebilecektir.İlgili vermiş olduğunuz açık rızayı geri alma hakkına sahipsiniz. İşbu Ticari Elektronik İleti www.kolsara.com adresindeki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Politikası, Müşteri Aydınlatma Metni ve Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.